Allmänna Villkor

 

VIKTIG INFORMATION: Återförsäljare, grossister och andra tredje parter har olika streckkodskrav och restriktioner. Vi garanterar inte att våra streckkoder kommer att överensstämma med tredje parts krav för godkännande av streckkoder, även om vi har noterat de olika restriktioner och krav som vi är medvetna om (se vår Streckkod Accept sida). Du är ensam ansvarig för att bekräfta att våra streckkoder överensstämmer med tredje parts streckkodskrav innan du gör en beställning hos oss. Genom att använda vår webbplats godkänner du villkoren nedan.

1.     Definitioner

1.1    “Säljaren” betyder Streckkoder Sverige

1.2 “Köparen” avser varje person som accepterar en offert för varor eller tjänster av Säljaren eller vars beställning av varor eller tjänster accepteras av Säljaren.

1.3 “varor” betyder alla varor som Säljaren ska leverera till Köparen.

1.4 “tjänster” avser alla tjänster som Säljaren ska tillhandahålla Köparen.

1.5 “villkor” och/eller “villkor” avser de villkor som anges häri och alla särskilda eller ytterligare villkor som Säljaren skriftligen har kommit överens om.

1.6 “att skriva” inkluderar via post eller e-post.

1.7 “webbplats” eller “webbplats” betyder denna internetsida.

 

2. Villkor

2.1 Dessa villkor gäller alla avtal om försäljning av varor av Säljaren till Köparen och ska anses ersätta och utesluta alla andra villkor inklusive alla som Köparen kan försöka tillämpa under en inköpsorder, orderbekräftelse eller liknande dokumentera.

2.2 Inga ändringar eller tillägg till dessa villkor ska träda i kraft såvida de inte har godkänts skriftligen av en vederbörligen auktoriserad tjänsteman hos säljaren.

2.3 Ingen anställd eller agent för säljaren är behörig att göra några utfästelser om varor för säljarens räkning såvida inte sådana utfästelser bekräftas skriftligen av säljaren och utfästelser som görs utan skriftlig bekräftelse från säljaren får inte åberopas i samband med någon avtal.

2.4 Tills Säljaren skickar varor till Köparen eller Köparens skriftliga godkännande av någon offert från Säljaren för leverans av varor eller tjänster (vilket som inträffar först) ska inget avtal om försäljning av varor eller tjänster uppstå.

2.5 Säljaren står fritt att utan något ansvar från säljarens sida och utan föregående meddelande korrigera eventuella fel eller utelämnanden i någon försäljningslitteratur, prislista, godkännande av erbjudande, offert, faktura eller annat dokument som utfärdats av säljaren.

2.6 Om Köparen accepterar leverans av varan eller skriftligen godkänner en offert för leverans av varor eller tjänster, ska ett sådant godkännande anses vara godkännande av dessa villkor.

2.7 Genom att använda webbplatsen bekräftar köparen att de har läst, förstått och accepterat dessa villkor och samtycker till att vara bunden av dem.

2.8 Om du använder denna webbplats på uppdrag av ett företag, förening, partnerskap eller annan sådan enhet (“Entitet”) garanterar köparen att de är behöriga att godkänna dessa villkor och göra eventuella köp av produkter på uppdrag av Entitet.

 

3.      Beställningsacceptans

3.1 Annonseringen av varor eller tjänster på denna webbplats utgör inte ett erbjudande att sälja. Ditt mottagande av en orderbekräftelse (elektronisk, fax eller annan form) innebär inte att vi accepterar din beställning eller bekräftar vårt erbjudande att sälja. Säljaren förbehåller sig rätten att acceptera eller avslå din beställning oavsett anledning.

4.      Priser

4.1 Säljaren gör allt för att ha alla produkter som erbjuds på vår webbplats i lager och till det angivna priset. Pris- och tillgänglighetsinformationen som presenteras på vår sida är den senaste informationen vi har, men tyvärr förekommer misstag, och denna information utgör ingen garanti för pris eller tillgänglighet.

4.2 Om en produkt du har beställt inte är tillgänglig för leverans kommer vi att göra vårt bästa för att meddela dig. Förväntade leveransdatum är beroende av många faktorer utanför vår kontroll och kan komma att ändras.

4.3 Priset för varan eller tjänsten ska vara det som anges i Säljarens aktuella prislista om inte annat skriftligen avtalats av Säljaren.

 

5. Betalning

5.1 Säljaren är beredd att behandla ansökningar om kreditkonton från företagskunder med godkända referenser.

5.2 Icke-kreditkonto Köpare måste betala hela fakturan innan varorna skickas.

5.3 Betalning kan göras med kontanter, check, kredit eller banköverföring.

5.4 Köpare med kreditkonton måste betala i sin helhet på de överenskomna kreditvillkoren som inte ska vara mer än 30 dagar från fakturadatum om inte annat skriftligen överenskommits av säljaren.

5.5 Om någon faktura förfaller till betalning ska ränta utgå med 2 % per månad från det datum då betalningen förfaller enligt fakturan till betalningsdagen. Sådan ränta ska uppstå både före och efter varje dom.

 

6. Leverans

6.1 Säljaren kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla sig till ett beräknat leveransdatum, men tiden ska inte vara avgörande. Säljaren ska inte hållas ansvarig för några följdförluster eller på annat sätt som uppstår direkt eller indirekt till följd av underlåtenhet att uppfylla ett beräknat leveransdatum. Säljaren förbehåller sig rätten att göra leverans före det angivna leveransdatumet med rimligt meddelande till Köparen.

6.2 Metoden för leverans av alla varor ska vara efter Säljarens absoluta gottfinnande.

6.3 Leverans av varor sker normalt via e-post. Vissa varor skickas automatiskt via e-post inom några minuter efter beställning, andra varor kommer att skapas manuellt och skickas till dig via e-post, vanligtvis inom 48 timmar, beroende på dag och tid då din beställning görs.

 

7. Ägarskap och risk

7.1 Vid leverans av varan till köparen eller när varan förvaras i säljarens lokaler på köparens begäran ska risken i varan omedelbart övergå till köparen.

7.2 Äganderätten till varorna förblir Säljaren tills fakturan för varorna har betalats i sin helhet.

7.3 Köparen ska hålla varorna som Säljarens förtroendeombud och borgen tills äganderätten till varorna övergår till Köparen och ska hålla varorna korrekt lagrade och skyddade och försäkrade och identifierade som Säljarens egendom.

7.4 Även om köpeskillingen för alla varor som levererats till köparen ska förfalla till betalning, antingen helt eller delvis, kan säljaren, utan att det påverkar någon av dess andra rättigheter, återvinna och/eller sälja varorna eller någon av dem och kan träda in i Köparens lokaler av sina anställda eller ombud för att återvinna varorna och ska ha rätt att från köparen erhålla alla kostnader som uppstår i samband med sådan återvinning.

 

7.5 Innan betalning för någon vara har skett i sin helhet ska Köparen inte pantsätta, debitera som säkerhet eller på annat sätt belasta de varor som förblir Säljarens egendom.

8. Garantier

8.1 Varje part garanterar att den har rätt och full makt och befogenhet att ingå detta avtal.

8.2 Säljaren garanterar att det kommer att övergå till köparen god äganderätt till produkterna. Detta är den ENDA garantin som förlängs på produkterna och köparen accepterar uttryckligen att den tar produkterna “I BEFINTLIGT SKICK” och säljaren lämnar inga andra garantier, uttryckliga eller underförstådda.

8.3 Säljarens garanti träder inte i kraft om inte fakturan för varan har betalats inom förfallodagen.

8.4 Med undantag för vad som anges i dessa villkor, är alla garantier, villkor eller andra villkor som följer av lag, allmän lag eller på annat sätt exkluderade i den utsträckning som lagen tillåter.

8.5 Någon beskrivning uttrycker eller antyder inte en garanti för att produkterna är säljbara eller lämpliga för ett visst ändamål.

8.6 Säljaren ska inte hållas ansvarig för eventuella inkompatibilitetsproblem med användningen eller hållas ansvarig gentemot köparen på grund av någon representation eller någon underförstådd garanti, villkor eller andra villkor eller någon skyldighet enligt allmän lag för någon direkt eller indirekt speciell eller följdförlust eller skada utgifter eller andra anspråk på ersättning oavsett om de orsakats av försummelse från Säljaren, dess anställda eller ombud eller på annat sätt som uppstår ur eller i samband med leverans av varor eller deras användning eller återförsäljning av Köparen av vilken karaktär som helst.

8.7 Säljaren garanterar inte att dess streckkodsprodukter kommer att accepteras av någon återförsäljare. Säljaren ska inte hållas ansvarig för eventuella problem med att inte acceptera eller använda, eller hållas ansvarig gentemot köparen på grund av någon oförmåga eller annan orsak till att säljarens streckkodsprodukter inte accepteras av någon återförsäljare, grossist eller annan part. Köparen bekräftar att innan köp av varor eller tjänster från Säljaren är det Köparens ansvar att avgöra om återförsäljarna som de avser att leverera har några specifika streckkodskrav eller begränsningar, och om Säljarens varor och tjänster kommer att vara lämpliga för detta ändamål . Säljaren kommer inte att hållas ansvarig för någon förlust eller skada som uppstår till följd av någon användning av UPC- eller EAN-streckkodsnummer och/eller streckkoder av köparen eller andra parter.

8.8 Säljaren ger inga andra garantier, uttryckta eller underförstådda med avseende på varorna, deras kvalitet, lämplighet eller säljbarhet för någon specifik användning eller ändamål. Eventuell varugaranti gäller endast för köparen och inte för någon tredje part och inget ansvar eller följdskador avseende användning av varorna, försummelse, missbruk eller modifiering accepteras.

8.9 Köparen samtycker specifikt till att Säljaren inte kommer att hållas ansvarig för några speciella, tillfälliga, följdskador, indirekta eller andra liknande skador (oavsett om sådana skador är förutsebara) som uppstår från garantibrott, avtalsbrott, försumlighet, strikt ansvar, eller någon annan form av civilrättsligt ansvar kopplat till detta avtal eller användningen av Säljarens produkter. Säljaren lämnar inga garantier för säljbarhet eller lämplighet för något speciellt ändamål med produkterna.

8.10 Säljaren ska inte under några som helst omständigheter hållas ansvarig för indirekta förluster eller följdförluster såsom (men inte begränsat till) utebliven vinst, förlust av marknaden eller konsekvenserna av förseningar eller avvikelser hur de än orsakas.

8.11 Startdatumet för alla garantier är datumet för leverans till köparen från säljaren.

8.12 Allt ansvar för följdskador och oförutsedda skador friskrivs uttryckligen.

8.13 Säljarens ansvar är i alla händelser begränsat till och ska inte överstiga köpeskillingen som betalats för den sålda varan eller tjänsten som ger upphov till sådant ansvar. Säljarens betalning av ett sådant belopp ska vara den sista och exklusiva kompensationen när någon annan kompensation som specificeras häri är uttömd eller otillgänglig och ska inte tolkas eller påstås av kunden ha misslyckats med sitt väsentliga syfte.

 

8.14 Informationen, programvaran, produkterna och tjänsterna som ingår i eller är tillgängliga via webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar läggs till regelbundet i informationen häri. Säljaren kan göra förbättringar och/eller ändringar på webbplatsen när som helst.

8.15 Säljaren gör inga utfästelser om lämpligheten, tillförlitligheten, tillgängligheten, aktualiteten och riktigheten av informationen, programvaran, produkterna, tjänsterna och relaterad grafik som finns på webbplatsen för något syfte i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. All sådan information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik tillhandahålls “i befintligt skick” utan garanti eller villkor av något slag. Säljaren frånsäger sig alla garantier och villkor med avseende på denna information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång.

8.16 I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska Säljaren under inga omständigheter hållas ansvarig för några direkta, indirekta, bestraffande, tillfälliga, speciella, följdskador eller några som helst skador, inklusive, utan begränsning, skador för förlust av användning, data eller vinst , som härrör från eller på något sätt kopplat till användningen eller prestandan av webbplatsen, med förseningen eller oförmågan att använda webbplatsen eller relaterade tjänster, tillhandahållande av eller underlåtenhet att tillhandahålla tjänster eller för någon information, programvara, produkter, tjänster , och relaterad grafik, erhållen via webbplatsen eller på annat sätt som härrör från användningen av webbplatsen.

 

9.      Force Majeure

9.1     Säljaren ansvarar inte för förseningar i leveransen eller underlåtenhet att leverera produkter om sådana förseningar eller fel beror på orsaker utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till gudshandlingar, krig, terrorism, arbetskonflikter, förseningar eller fel hos leverantörer eller transporter, eller statliga handlingar.

10.  hävning av kontrakt/retur av varor/ersättning av defekta varor

10.1   Inget avtal får hävas när det väl har godkänts av säljaren och inga varor får returneras utom efter säljarens absoluta gottfinnande.

10.2   Säljaren ger inga returer eller återbetalningar. När en beställning har behandlats tilldelas streckkodsnumren omedelbart köparen och de blir hans/hennes egendom. Säljaren har inget sätt att avbryta en beställning eller returnera streckkoderna till sin databas. Säljaren har inte heller något sätt att avgöra om köparen har eller inte har använt något av de nummer som han/hon försöker returnera.

 

11.  Ändring av villkor.

11.1   Säljarens godkännande av en beställning är föremål för Köparens samtycke till alla villkor som anges i dessa villkor, och Köparens samtycke till dessa villkor ska förutsättas från Köparens godkännande av hela eller delar av de varor eller tjänster som beställts. Inget tillägg eller ändring av villkoren ska vara bindande för säljaren såvida inte säljaren har godkänt det skriftligen. Om en inköpsorder eller annan korrespondens innehåller villkor som strider mot villkoren i dessa villkor, ska säljarens godkännande av en beställning inte tolkas som ett samtycke till några ytterligare eller varierade villkor, och det kommer inte heller att utgöra en avsägelse eller ändring av säljaren av någon av villkoren som finns häri.

11.2    Säljaren förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra villkoren under vilka våra produkter och tjänster erbjuds. Den senaste versionen av Villkoren kommer att ersätta alla tidigare versioner.

 

12.  Meddelanden

12.1   Alla meddelanden som köparen måste lämna till säljaren ska vara skriftligen adresserad till säljaren på dess registrerade kontor eller huvudsakliga verksamhetsställe och ska levereras personligen eller skickas med först rekommenderat brev till postadressen på sidan Kontakta oss på denna webbplats. Om det inte finns någon postadress på den sidan, kan meddelande ges till e-postadressen på den sidan.

13.  Gällande lagar

13.1   Alla tvister som uppstår ur eller i samband med detta kontrakt ska avgöras och styras av lagarna i Norge. Trots det föregående måste alla rättsliga åtgärder från kundens sida med avseende på transaktioner inledas inom tre månader efter att orsaken till talan har uppstått.

14.   Särskiljbarhet

14.1   Om någon del av dessa villkor befinns vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol med behörig jurisdiktion, ska det ogiltiga eller ogiltiga villkoret omdefinieras, eller ett nytt verkställbart villkor tillhandahållas, så att säljarens och köparens avsikt i att godkänna bestämmelserna i dessa villkor ska vara verkställbart i största möjliga utsträckning av tillämpliga lagar.

14.2   Om någon bestämmelse i detta avtal är helt eller delvis ogiltigt eller omöjlig att verkställa, kommer de andra bestämmelserna i avtalet inte att påverkas av sådan ogiltighet eller omöjlighet att verkställa.

 

15.   Immateriell egendom

15.1   Brev, offerter och förslag kan innehålla proprietär och konfidentiell information som tillhör säljaren. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, innehåll, immateriella rättigheter, teknisk metod och text som ingår i dokumentet. Det får inte användas, avslöjas eller reproduceras, helt eller delvis, för något annat syfte än att utvärdera detta dokument, utan föregående skriftligt medgivande från säljaren. Äganderätten i och till detta dokument och all information som finns häri förblir alltid hos säljaren.

16.   Ingen förmån från tredje part

16.1   Bestämmelserna som anges ovan är uteslutande till förmån för parterna i detta och ger inga rättigheter, förmåner eller anspråk till någon person eller enhet som inte är part i detta.

17. Noggrannhet

17.1   All information som finns på denna webbplats är baserad på uppdaterad information, och även om Säljaren strävar efter att säkerställa att materialet är korrekt, kan korrekthet inte garanteras och Säljaren lämnar inga garantier eller utfästelser om dess riktighet.

18.  Webbplatsrevisioner

18.1   All information på denna webbplats är baserad på uppdaterad information. Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar på denna webbplats när som helst, utan föregående meddelande. Genom att gå in på denna webbplats bekräftar och samtycker du härmed till dessa ändringar.

19.  Sekretesspolicy

19.1   Säljaren kommer inte att sälja, låna ut eller avslöja personlig kundinformation till någon tredje part som inte är involverad i processen att tillhandahålla de nödvändiga varorna och tjänsterna till köparen.

19.2 För betalning med kreditkort – Kortdata krypteras med SSL-teknik och behandlas direkt av eWAY, som är en PCI DSS-kompatibel betalningsprocessor. Inga kortdata lagras på plats. Det hela är krypterat och lagrat på eWAYs säkra servrar.

 

20.  Hela avtalet

20.1   Detta utgör hela avtalet mellan köparen och säljaren. Placeringen av en köpbeställning ska anses vara godkännande av dessa villkor av Köparen. Dessa villkor ersätter alla tidigare förslag, erbjudanden, diskussioner, korrespondens eller kommunikation angående denna transaktion. De får endast ändras genom ett efterföljande skriftligt avtal som godkänts av säljaren.