Allmänna Villkor

VIKTIG INFORMATION: Återförsäljare, grossister och andra tredje parter har olika streckkodskrav och restriktioner. Vi garanterar inte att våra streckkoder kommer att överensstämma med tredje parts krav för godkännande av streckkoder, även om vi har noterat de olika restriktioner och krav som vi är medvetna om (se vår streckkod acceptans sida). Du är ensam ansvarig för att bekräfta att våra streckkoder överensstämmer med tredje parts streckkodskrav innan du gör en beställning hos oss. Genom att använda vår webbplats godkänner du villkoren nedan.

 1. 1. Definitioner

  1. ”Säljaren” avser Streckkoder Sverige.
  2. ”Köpare” avser varje person som accepterar ett erbjudande om varor eller tjänster från säljaren eller vars beställning av varor eller tjänster har accepterats av säljaren.
  3. ”Varor” avser alla varor som ska levereras av säljaren till köparen.
  4. ”Tjänster” avser alla tjänster som ska tillhandahållas av säljaren till köparen.
  5. ”Villkor” avser de villkor som anges häri och eventuella särskilda eller ytterligare villkor som skriftligen har godkänts av säljaren.
  6. ”skriftligen” inkluderar per post, fax eller e-post.
 2. 2. Villkor och bestämmelser

  1. Dessa villkor gäller för alla avtal om försäljning av varor från Säljaren till Köparen och ska anses ersätta och utesluta alla andra villkor, inklusive sådana som Köparen kan försöka tillämpa enligt någon inköpsorder, orderbekräftelse eller liknande dokument.
  2. Inga ändringar eller tillägg till dessa villkor ska vara giltiga om de inte skriftligen godkänts av en behörig tjänsteman hos säljaren.
  3. Ingen anställd eller agent hos säljaren är behörig att göra några utfästelser om varor på säljarens vägnar om inte sådana utfästelser skriftligen bekräftas av säljaren och alla utfästelser som görs utan säljarens skriftliga bekräftelse får inte åberopas i samband med något avtal.
  4. Innan säljaren har skickat varor till köparen eller köparen skriftligen har accepterat ett erbjudande från säljaren om leverans av varor eller tjänster (beroende på vilket som inträffar först), ska inget avtal om försäljning av varor eller tjänster uppstå.
  5. Säljaren skall vara fri att, utan ansvar från säljarens sida och utan föregående meddelande, korrigera eventuella fel eller utelämnanden i säljmaterial, prislista, accept av offert, erbjudande, offert, faktura eller annat dokument som utfärdats av säljaren.
  6. Om Köparen accepterar leverans av varorna eller skriftligen accepterar ett erbjudande om att leverera varor eller tjänster, ska sådan accept anses vara en accept av dessa villkor.
  7. Genom att använda Webbplatsen bekräftar Köparen att han/hon har läst, förstått och accepterat dessa Villkor och samtycker till att vara bunden av dem.
  8. Om du använder denna webbplats på uppdrag av ett företag, en förening, ett partnerskap eller annan sådan enhet (”Enhet”), garanterar köparen att de är behöriga att acceptera dessa villkor och göra inköp av produkter på uppdrag av Enheten.
 3. 3. Godkännande av order

  1. Annonsering av varor eller tjänster på denna Webbplats utgör inte ett erbjudande om försäljning. Ditt mottagande av en orderbekräftelse (elektronisk, fax eller annan form) utgör inte vårt godkännande av din order eller bekräftar vårt erbjudande att sälja. Säljaren förbehåller sig rätten att acceptera eller avvisa din beställning av någon anledning.
 4. 4. Priser

  1. Säljaren gör allt för att ha alla produkter som erbjuds på vår webbplats i lager och till det angivna priset. Den pris- och tillgänglighetsinformation som presenteras på vår webbplats är den mest aktuella information vi har, men tyvärr förekommer fel och denna information utgör inte en garanti för pris eller tillgänglighet.
  2. Om en produkt som du har beställt inte är tillgänglig för leverans kommer vi att göra vårt bästa för att meddela dig detta. Förväntade leveransdatum beror på många faktorer utanför vår kontroll och kan komma att ändras.
  3. Priset för varan eller tjänsten ska vara det som anges i Säljarens aktuella prislista om inte annat skriftligen överenskommits med Säljaren.
 5. 5. Betalning

  1. Säljaren är beredd att beakta ansökningar om kreditkonton från företagskunder under förutsättning av godkända referenser.
  2. Köpare utan kreditkonto måste erlägga full betalning för varje faktura innan varorna avsänds.
  3. Betalning kan ske kontant, via kredit eller banköverföring.
  4. Köpare med kreditkonto måste erlägga full betalning enligt de överenskomna kreditvillkoren, vilka inte får vara mer än 30 dagar från fakturadatum om inte annat skriftligen överenskommits med säljaren.
  5. Om en faktura är förfallen till betalning skall ränta utgå med 2 procent per månad från den dag då betalning skulle ha skett enligt fakturan till betalningsdagen. Sådan ränta skall utgå både före och efter eventuell dom.
 6. 6. Leverans

  1. Säljaren kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att uppfylla ett förväntat leveransdatum, men tiden är inte av avgörande betydelse. Säljaren är inte ansvarig för förlust till följd av eller som på annat sätt direkt eller indirekt uppstår på grund av underlåtenhet att uppfylla ett förväntat leveransdatum. Säljaren förbehåller sig rätten att leverera före det angivna leveransdatumet efter rimligt meddelande till köparen.
  2. Metoden för avsändning av alla varor är enligt säljarens gottfinnande.
  3. Leverans av varor sker normalt via e-post. Vissa varor skickas automatiskt via e-post inom några minuter efter beställning – detta gäller streckkodsnummer och paket (EAN13, UPC, CD, DVD, AMAZON). Andra artiklar skapas manuellt och skickas till dig inom 2-48 timmar, beroende på vilken dag och tid din beställning görs.
 7. 7. Äganderätt och risk

  1. Vid leverans av varorna till Köparen eller efter att varorna har lagrats i Säljarens lokaler på Köparens begäran, övergår risken för varorna omedelbart till Köparen.
  2. Äganderätten till varorna kvarstår hos Säljaren tills fakturan för varorna har betalats i sin helhet.
  3. Köparen ska inneha varorna som säljarens auktoriserade ombud och borgensman tills äganderätten till varorna övergår till köparen, och ska hålla varorna korrekt lagrade och skyddade och försäkrade och identifierade som säljarens egendom.
  4. Medan köpeskillingen för varor som levererats till köparen helt eller delvis är förfallen till betalning, får säljaren, utan att det påverkar någon av hans andra rättigheter, återvinna och/eller återförsälja varorna eller någon av dem och får gå in i köparens lokaler genom sina anställda eller ombud för att återvinna varorna och ska ha rätt att från köparen återvinna alla kostnader i samband med sådan återvinning.
  5. Innan full betalning för varorna har erlagts får Köparen inte pantsätta, ta ut som säkerhet eller på annat sätt belasta varorna, som förblir Säljarens egendom.
 8. 8. Garantier

  1. Vardera parten garanterar att den har rätt och full befogenhet och behörighet att ingå detta avtal.
  2. Säljaren garanterar att varorna är fria från defekter i material och utförande vid normal användning, förutsatt att varorna har använts i enlighet med instruktioner och normala industristandarder. Säljaren garanterar också att äganderätten till produkterna övergår till köparen. Detta är den ENDA garanti som gäller för produkterna och köparen samtycker uttryckligen till att ta emot produkterna ”SOM DE ÄR” och säljaren lämnar ingen annan garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd.
  3. Säljarens garanti ska inte gälla om inte fakturan för varorna betalas senast på förfallodagen.
  4. Om inte annat anges i dessa Villkor, utesluts alla garantier, villkor eller andra villkor som är underförstådda enligt lag, sedvanerätt eller på annat sätt i den utsträckning som tillåts enligt lag.
  5. Varje beskrivning uttrycker eller innebär inte en garanti för att produkterna är säljbara eller lämpliga för ett visst ändamål.
  6. Säljaren ska inte ansvara för några problem med inkompatibilitet eller vara ansvarig gentemot köparen på grund av någon representation eller underförstådd garanti, villkor eller annan term eller något ansvar enligt allmän lag för någon direkt eller indirekt speciell eller följdförlust eller kostnad eller något annat krav, oavsett om det orsakas av försumlighet från säljaren, dess anställda eller agenter eller på annat sätt, som härrör från eller i samband med leverans av varor eller deras användning eller återförsäljning av köparen av något slag.
  7. Säljaren garanterar inte att dess streckkodsprodukter kommer att accepteras av någon återförsäljare och ska inte vara ansvarig för några problem med icke-acceptans eller användning eller vara ansvarig gentemot köparen på grund av oförmåga eller annan orsak till att säljarens streckkodsprodukter inte accepteras av någon återförsäljare, grossist eller annan part. Köparen bekräftar att innan han köper några varor eller tjänster från säljaren är det köparens ansvar att avgöra om de handlare som de avser att leverera har specifika streckkodskrav och om säljarens varor och tjänster kommer att vara lämpliga för detta ändamål.
  8. Säljaren lämnar inga andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende varorna, deras kvalitet, lämplighet eller säljbarhet för någon specifik användning eller något specifikt syfte. Alla garantier för varorna gäller endast för köparen och inte för någon tredje part, och inget ansvar eller följdskador i samband med användningen av varorna, försumlighet, missbruk eller modifiering accepteras.
  9. Köparen samtycker uttryckligen till att säljaren inte ansvarar för några särskilda, tillfälliga, följdmässiga, indirekta eller andra liknande skador som uppstår på grund av garantibrott, kontraktsbrott, vårdslöshet, strikt ansvar eller någon annan form av civilrättsligt ansvar i samband med detta avtal eller användningen av säljarens produkter. Säljaren lämnar inga garantier för säljbarhet eller lämplighet för något särskilt ändamål för produkterna.
  10. Säljaren skall inte i något fall vara ansvarig för indirekt förlust eller följdförlust, såsom (men inte begränsat till) utebliven vinst, utebliven marknad eller konsekvenserna av försening eller avvikelse, oavsett orsak.
  11. Startdatum för alla garantier är säljarens leveransdatum till köparen.
  12. Allt ansvar för följdskador och oförutsedda skador är uttryckligen uteslutet.
  13. Säljarens ansvar ska i samtliga fall begränsas till och får inte överstiga det inköpspris som betalats för de sålda varor eller tjänster som ger upphov till sådant ansvar. Säljarens betalning av sådant belopp ska vara den sista och exklusiva åtgärden i uttömningen eller otillgängligheten av någon annan åtgärd som anges häri och ska inte tolkas eller påstås av kunden att ha misslyckats med sitt väsentliga syfte.
  14. Den information, programvara, de produkter och tjänster som finns på eller är tillgängliga via webbplatsen kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar läggs regelbundet till informationen häri. Säljaren kan när som helst göra förbättringar och/eller ändringar på Webbplatsen.
  15. Säljaren gör inga utfästelser om lämplighet, tillförlitlighet, tillgänglighet, aktualitet och noggrannhet för information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik som finns på webbplatsen för något ändamål i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. All sådan information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garanti eller villkor av något slag. Säljaren friskriver sig från alla garantier och villkor avseende denna information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik, inklusive eventuella underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång.
  16. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska säljaren under inga omständigheter hållas ansvarig för direkta, indirekta, straffrättsliga, tillfälliga, särskilda, följdskador eller några som helst skador, inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av användning, data eller vinst, som uppstår ur eller på något sätt är kopplade till användningen eller utförandet av webbplatsen, med förseningen eller oförmågan att använda webbplatsen eller relaterade tjänster, tillhandahållandet av eller underlåtenhet att tillhandahålla tjänster, eller för information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik som erhållits via webbplatsen eller som på annat sätt uppstår till följd av användningen av webbplatsen.
 9. 9. Force Majeure

  1. Säljaren ska inte hållas ansvarig för försenad leverans eller underlåtenhet att leverera produkter om sådan försening eller underlåtenhet beror på orsaker utanför säljarens rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, krig, terrorism, arbetskonflikter, förseningar eller misslyckanden hos leverantörer eller transportörer eller myndighetshandlingar.
 10. 10. Hävning av avtal / Returnering av varor / Ersättning av defekta varor

  1. Inget avtal får hävas när det har accepterats av säljaren, och inga varor får returneras utom efter säljarens eget gottfinnande.
  2. Eventuella påstådda fel i varorna måste meddelas säljaren inom sju dagar från leveransdatumet. I händelse av att leverans vägras och köparen inte meddelar säljaren inom den angivna tiden, ska inget avslag på varorna accepteras och hela inköpspriset ska betalas av köparen.
  3. I händelse av att ett giltigt krav meddelas säljaren baserat på att de varor som levereras enligt avtalet är defekta, ska säljaren ha rätt att efter eget gottfinnande ersätta varorna kostnadsfritt eller återbetala priset för varorna till köparen och säljaren ska inte ha något ytterligare ansvar gentemot köparen.
 11. 11. Ändring av villkor

  1. Säljarens godkännande av en beställning är villkorad av att köparen samtycker till alla de villkor som anges i dessa villkor och köparens samtycke till dessa villkor ska förutsättas från köparens godkännande av hela eller delar av de beställda varorna eller tjänsterna. Inget tillägg till eller ändring av villkoren skall vara bindande för Säljaren om inte Säljaren skriftligen har samtyckt till detta. Om en inköpsorder eller annan korrespondens innehåller villkor som inte överensstämmer med villkoren i dessa allmänna villkor, ska säljarens godkännande av en order inte tolkas som ett samtycke till ytterligare eller ändrade villkor, och det ska inte heller utgöra ett avstående eller en avvikelse från säljaren från något av villkoren i dessa allmänna villkor.
  2. Säljaren förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra de villkor enligt vilka våra produkter och tjänster erbjuds. Den senaste versionen av villkoren ersätter alla tidigare versioner.
 12. 12. Meddelanden

  1. Alla meddelanden som krävs av köparen till säljaren ska vara skriftliga och adresserade till säljaren på dess registrerade kontor eller huvudsakliga verksamhetsställe och ska levereras personligen eller skickas med rekommenderat brev eller e-post.
 13. 13. Tillämpliga lagar

  1. Alla tvister som uppstår ur eller i samband med detta avtal ska avgöras och regleras av dansk lag. Oaktat ovanstående måste alla rättsliga åtgärder som vidtas av Kunden med avseende på en transaktion inledas inom tre månader efter det att orsaken till åtgärden har uppstått.
 14. 14. Avskiljbarhet

  1. Om någon del av dessa villkor befinns vara ogiltig eller icke verkställbar av en behörig domstol, ska den ogiltiga eller icke verkställbara termen omdefinieras eller en ny verkställbar term ska tillhandahållas så att säljarens och köparens avsikt att komma överens om bestämmelserna i dessa villkor ska kunna verkställas i största möjliga utsträckning av tillämpliga lagar.
  2. Om någon bestämmelse i detta Avtal helt eller delvis är ogiltig eller inte kan verkställas, ska de återstående bestämmelserna i Avtalet inte påverkas av sådan ogiltighet eller icke verkställbarhet.
 15. 15. Immateriella rättigheter

  1. Brev, offerter och förslag kan innehålla äganderättsligt skyddad och konfidentiell information som tillhör Säljaren. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, innehåll, immateriella rättigheter, teknisk metodik och text som införlivats i dokumentet. Informationen får inte användas, avslöjas eller reproduceras, helt eller delvis, för något annat ändamål än för att utvärdera detta dokument utan föregående skriftligt medgivande från säljaren. Äganderätten till detta dokument och all information som finns däri ska alltid kvarstå hos säljaren.
 16. 16. Ingen förmån för tredje part

  1. De bestämmelser som anges ovan är endast till förmån för parterna i detta avtal och ger inga rättigheter, förmåner eller anspråk på någon person eller enhet som inte är part i detta avtal.
 17. 17. Noggrannhet

  1. All information som finns på denna webbplats är baserad på aktuell information och även om säljaren strävar efter att säkerställa att materialet är korrekt, kan noggrannhet inte garanteras och säljaren ger inga garantier eller utfästelser om dess noggrannhet.
 18. 18. Revideringar av webbplatsen

  1. All information på denna webbplats är baserad på aktuell information. Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att gå in på denna webbplats bekräftar och godkänner du härmed dessa ändringar.
 19. 19. Sekretesspolicy

  1. Säljaren samtycker härmed till att all information som tillhandahålls säljaren via webbplatsen endast kommer att användas i syfte att göra de varor och tjänster som tillhandahålls av webbplatsen tillgängliga. Säljaren kommer inte att sälja, låna ut eller avslöja denna information till någon tredje part som inte är involverad i processen att tillhandahålla nödvändiga varor och tjänster till köparen.
  2. När du betalar med kreditkort – Kortdata krypteras med SSL-teknik och behandlas direkt av eWAY, som är en PCI DSS-kompatibel betalningsprocessor. Inga kortuppgifter lagras på plats. Allt krypteras och lagras på eWAYs säkra servrar.
 20. 20. Hela avtalet

  1. Detta utgör hela avtalet mellan köparen och säljaren. Placeringen av en inköpsorder ska anses vara Köparens godkännande av dessa villkor. Dessa villkor ersätter alla tidigare förslag, erbjudanden, diskussioner, korrespondens eller kommunikation avseende denna transaktion. De kan endast ändras genom ett efterföljande skriftligt avtal som godkänts av säljaren.

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss.